ကမ္ဘာ့အော်တစ်ဇင် အထိမ်းအမှတ်နေ့ (၂.၄.၂၀၂၃) အတွက် တင်ပြမှုအစီအစဉ် အမှတ် (၂၂)