ကမ္ဘာ့အော်တစ်ဇင်အထိမ်းအမှတ်နေ့ ၂.၄.၂၀၂၄ အတွက် တင်ပြမှုအစီအစဥ်