ကမ္ဘာ့အော်တစ်ဇင်အထိမ်းအမှတ်နေ့ ၂.၄.၂၀၂၃အတွက် တင်ပြမှုအစီအစဉ် (၁၉) အိမ်မှုကိစ္စများကိုကူညီပေးခြင်း