ကမ္ဘာ့အော်တစ်ဇင်အထိမ်းအမှတ်နေ့ (၂.၄.၂၀၂၄) နေ့ အတွက် တင်ပြမှု အစီအစဉ်