ကမ္ဘာ့အော်တစ်ဇင်အထိမ်းအမှတ်နေ့ ၂.၄.၂၀၂၄ အတွက် MAA Youth Club ၏ တင်ပြမှု အစီအစဉ်