ကမ္ဘာ့အော်တစ်ဇင်အထိမ်းအမှတ်နေ့ ၂.၄.၂၀၂၃အတွက် MAA Youth Club ၏တင်ပြမှုအစီအစဉ် (၂၃) အမှိုက်လှည်းခြင်းနှင့် သိမ်းဆည်းခြင်း