၁။WHO မွ COVID-19 သည္ ကမၻာ့ကပ္ေရာဂါျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကျငာခ်က္အေပၚ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ အဆိုပါေရာဂါသည္ လူစုလူေဝးမ်ားမွ တဆင့္လ်င္ျမန္စြာ ကူးစက္နိုင္ပါသျဖင့္ လူစုလူေဝးျဖင့္က်င္းပရမည့္ အစည္းအေဝး ၊
ပြဲလမ္းသဘင္မ်ားအား ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ၊ မတ္လ(၁၃) ရက္ေန႔မွ ဧၿပီလ (၃၀) ရက္ေန႔အထိ ရပ္ဆိုင္းထားၿပီး မျပဳလုပ္ၾကရန္ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ နိုင္ငံေတာ္ သမၼတ႐ုံးမွ ၁၃/၃/၂၀၂၀ ရက္စြဲပါ စာအမွတ္
၇၀ (၂၃) /၁/သမၼတ႐ုံး ၊ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ၊ အေျခခံဦးစီးဌာနမွ ၁၆/၃/၂၀၂၀ ရက္စြဲပါ စာအမွတ္ ဌာနခြဲ(၁၅-က)/၇၄၈၃/COVID-19(၀၃၄/၂၀၂၀) ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ထားေၾကာင္း သိရွိရသည္။

၂။သို႔ျဖစ္ပါ၍ The Light (အလင္းေရာင္) Day Care Centre မွ ကေလးမ်ားအတြက္ (၁၈-၃-၂၀၂၀) ရက္ေန႔မွ (၃၀-၄-၂၀၂၀) ရက္ေန႔အထိ ေက်ာင္းကို ေခတၱပိတ္လိုက္ပါသည္။
၃။ ေက်ာင္းျပန္ဖြင့္မည့္ အခ်ိန္ကို ျပန္လည္အေၾကာင္းၾကားမည္ ျဖစ္ပါသည္။