မြန်မာအော်တစ်ဇင်အသင်း၏ နေပြည်တော်တွင် လှုပ်ရှားမှု