မြန်မာအော်တစ်ဇင်အသင်း၏ ထားဝယ်မြို့တွင် လှုပ်ရှားမှု