မြန်မာအော်တစ်ဇင်အသင်း၏ ပဲခူးမြို့တွင် လှုပ်ရှားမှု