ပထမအကြိမ်မြန်မာအော်တစ်ဇင်အားကစားပွဲ ၂၀၁၆ ဒီဇင်ဘာ (၇-၈)

မြန်မာနိုင်ငံအားကစားအဖွဲ့ချုပ်၊ ပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီး၊ မ-ဒဂုံ