ကမ္ဘာ့အော်တစ်ဇင်အထိမ်းအမှတ်နေ့ (၂.၄.၂၀၂၂) World Autism Awareness Day(2nd April 2022) အတွက် ပညာပေး အစီအစဥ်

ကမ္ဘာ့အော်တစ်ဇင်အထိမ်းအမှတ်နေ့ (၂.၄.၂၀၂၂) World Autism Awareness Day(2nd April 2022) အတွက် တင်ပြမှု အစီအစဥ်