အော်တစ်ဇင်များ Covid 19 နှင့် သက်ဆိုင်သည့် အခက်အခဲများ အတွက် အကူအညီ တောင်းခံ နိုင်ပါသည်