အာဆီယံဒေသအတွင်း ကဏ္ဍစုံ၌ မသန်စွမ်းသူများအားလုံး ပါဝင်နိုင်မည့်စီမံချက် ၂၀၂၅ (ဉာဏ်ရည်မသန်စွမ်းသူများ ဖတ်ရှု့နားလည်မည့်ပုံစံ) ASEAN Enabling Master plan 2025: Mainstreaming the rights of PWDs easy to read version အင်္ဂလိပ်-မြန်မာကို စိတ်ဝင်စားသူများအားလုံး အလွယ်တကူလေ့လာဖတ်ရှု့နိုင်ရန်။