ေအာ္တစ္ဇင္

အေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ

မာတိကာ

၁။ အမွာစကား

၂။ နိဒါန္း

၃။ေအာ္တစ္ဇင္ ဆိုသည္မွာ

၄။ ေအာ္တစ္ဇင္ ဘယ္သူေတြ႕

၅။ ေအာ္တစ္ဇင္ ဘာေၾကာင့္ျဖစ္

၆။ ေအာ္တစ္ဇင္ ဘယ္ေလာက္မ်ား

၇။ ေအာ္တစ္ဇင္ျဖစ္ေၾကာင္း ဘယ္လိုသိ

၈။ ေစာစီးစြာသိရေသာ ေအာ္တစ္ဇင္ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိသည့္လကၡဏာမ်ား

၉။ ေအာ္တစ္ဇင္လကၡဏာမ်ား

၁၀။ေအာ္တစ္ဇင္ ျဖစ္ေၾကာင္းဘယ္လိုဆံုးျဖတ္မလဲ

၁၁။ေအာ္တစ္ဇင္ျဖစ္မွန္းသိရင္ ဘာလုပ္ၾကမလဲ

၁၂။ မိဘ၊ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ မ်ား၏ အခန္းက႑

၁၃။ဘယ္လိုကုသၾကမလဲ

၁၄။ ဘယ္လိုကူညီၾကမလဲ

၁၅။ အၾကံညဏ္ အကူအညီေတြကို ဘယ္မွာရႏိုင္မလဲ

၁၆။နိဂံုး


၁။ နိဒါန္း

ေအာ္တစ္ဇင္ဆိုသည့္ စကားလံုးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အနည္းငယ္ စိမ္းေနေသးေသာ္လည္း ကမၻာတစ္၀ွမ္းလံုးတြင္ ေအာ္တစ္ဇင္ ျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းမွာ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ မ်ားျပားလာျပီး မိသားစု ၊တိုင္းျပည္တစ္ျပည္၏ က်န္းမာေရးသာမက လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးမ်ားကိုပါ ထိခိုက္ေစႏိုင္ပါသည္။

ျမန္မာေအာ္တစ္ဇင္ အသင္းႏွင့္ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား ေအာ္တစ္ဇင္မ်ား အေရးစိတ္ပါ၀င္စားေသာ အဖြဲ႕အစည္း ၊ လူပုဂၢဳလ္မ်ား၏ ျပင္းထန္ေသာ ဆႏၵ ၊ ေစတနာမွန္ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားေၾကာင့္ “ ျမန္မာျပည္သူျပည္သား” မ်ားအၾကား ေအာ္တစ္ဇင္ မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အသိပညာမ်ား တစစ တိုးပြားလာပါသည္။ မိမိ သားသမီးတစ္ဦးဦး ေအာ္တစ္ဇင္ျဖစ္သည္ဟု သိရခ်ိန္ တြင္ေဆာက္တည္ရာမရ ၀မ္းနည္းေၾကကြဲျပီး ေပါက္ကြဲခံစားမႈေၾကာင့္ မိသားစုမ်ား ေသာက ၊ဒုကၡ ေ၀ခဲ႕ၾကရပါသည္။ ရာႏႈန္းျပည့္ လံုး၀ ေပ်ာက္ကင္းေအာင္ ကုသႏိုင္ေသာ ေဆး၀ါး၊ ကုထံုးမေပၚေပါက္ေသးေသာ္လည္း အခ်ိန္မွီ စနစ္တက် ေလ႕က်င့္ကုသပါက သိသာထင္ရွားေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ရရွိျပီး တန္ဖိုးရွိေသာ လူသား တစ္ဦးအျဖစ္ ရပ္တည္ႏိုင္သည္ျဖစ္၍ အရွက္ အေၾကာက္တရား စိတ္ပ်က္အားငယ္ မႈႏွင့္ အမွန္တရားကို ရင္မဆိုင္ ၊လက္မခံလိုသည့္ဆႏၵ မ်ားေၾကာင့္ တစ္သက္လံုး အိမ္တြင္းပံုးျဖစ္ေနရသည့္ ေအာ္တစ္ဇင္ ကေလးမ်ား မျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ ေအာ္တစ္ဇင္ ျဖစ္မွနမးမသိ၍ ေစာစီးစြာ ေလ႕က်င့္သင္ၾကားႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္း ဆံုးရံႈးရ သည့္ေအာ္တစ္ဇင္မ်ား နည္းပါးေစရန္ (မရွိေစရန္) ရည္ရြယ္၍ ဤစာအုပ္ငယ္ ကိုေရးသား ျပဳစု ထုတ္ေ၀ ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

တစ္ခ်ိဳ႕ စကားလံုးမ်ားမွာ ျမန္မာဘာသာျပန္ဆိုပါက အဓိပၸာယ္လြဲမွားနိုင္သျဖင့္ အဂၤလိပ္ ဘာသာစကားျဖင့္သာ ထည့္သြင္းေရးသားထားပါသည္။

ဤစာအုပ္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ားကို မိမိကိုယ္တိုင္ ဖတ္ရႈျခင္း အျပင္ နီးစပ္သူမ်ားအား မၽႊေ၀ေျပာၾကားျဖင္းျဖင့္ ကုသိုလ္ယူၾကပါရန္ တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။

ဤစာအုပ္ေရာင္းခ်ျခင္းမွ အျမတ္ေငြ အားလံုးႏွင့္ မူပိုင္ခြင့္အား ျမန္မာေအာ္တစ္ဇင္ အသင္း သို႕လွဴဒါန္းပါသည္။ဤ စာအုပ္ေရးသားျဖစ္ရန္ တြန္းအားေပးေသာ သားၾကီး ေကာင္းထက္လြင္ ၊ ျမန္မာေအာ္တစ္ဇင္ အသင္း အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕၀င္အားလံုးႏွင့္ ထုတ္ေ၀ရန္ အတြက အေထာက္အပံ႕ေပးေသာ အားလံုးကို ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

ေဒါက္တာျမင့္လြင္

(7-3-2015)


၂။ေအာ္တစ္ဇင္ဆိုသည္မွာ

ေအာ္တစ္ဇင္ ဆိုသည္မွာ ဦးေႏွာက္ဖြံျဖိဳးမႈ ပံုမမွန္ ျဖစ္ျခင္းေၾကာ္င့္ျဖစ္ေသာ သက္တန္႕ေရာင္စဥ္ (Autism Spectrum Discrder)အုပ္စုတြင္ပါ၀င္သည္။ သက္တန္႕ေရာင္စဥ္ ေအာ္တစ္ဇင္ မ်ားသည္ ေအာက္ပါ အေျခအေန သံုးခုတြင္ အနည္းႏွင့္ အမ်ား ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈႏွင့္ ခက္ခဲမႈ ရွိသည္။

(၁) လက္မႈဆက္ဆံေရး

(၂) ႏႈတ္အားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏႈတ္ျဖင့္မဟုတ္ေသာ အျခားနည္းတစ္ခုခု ဆက္သြယ္ျခင္း

(၃) အျပဳအမူႏွင့္ စိတ္၀င္စားမႈ ထပ္ခါတလဲလဲ ႏွင့္ တူညီေသာ လႈပ္ရွားမႈ၊ အမူအက်င့္၊ စိတ္၀င္သားမႈမရွိျခင္း

သက္တန္႕ေရာင္စဥ္ ေအာ္တစ္ဇင္ ပံုမမွန္ျဖစ္စဥ္အုပ္စုတြင္-

(၁) Pervasive development disorder not orther wise specified CPDD-NOS

(၂) Asperger syndron ႏွင့္

(၃) Austic discorder တို႕ပါ၀င္သည္။

ယခင္က childhord degenerative disorder ႏွင့္ Rettis disorder မ်ားကို သက္တန္႕ေရာင္စဥ္ ေအာ္တစ္ဇင္ ပံုမမွန္ ျဖစ္စဥ္အုပ္စုေအာက္တြင္ ထည့္ထားေသာ္လည္း ယခုခြဲထုတ္ထားျပီး အားလံုး အား Pervasive development disorder ေအာက္တြင္ထည့္သြင္းထားသည္။

သက္တန္႕ေရာင္စဥ္ ေအာ္တစ္ဇင္ ဟုဆိုသည့္အတိုင္း ခ်ိဳ႕ယြင္းအားနည္းမႈ အတိုင္းအတာ မွာ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး မတူၾကဘဲ ကြဲျပားၾကပါသည္။ တစ္ခ်ို႕ ေအာ္တစ္ဇင္ ျဖစ္သူမ်ားမွာ ပံုမွန္သူ တစ္ဦးကဲ႕သို႕ ရပ္တည္ေနထိုင္ႏိုင္စြမ္းရွိျပီး တခ်ို႕မွာမူ နိစၥဓုူ၀ ကိစၥမွအစ တစ္ပါးသူတစ္ဦးဦး ၏ အကူအညီ ျဖင့္သာ ရပ္တည္ေနထိုင္ရပါသည္။

ပညာရွင္မ်ားကမူ-

Autism Dignostic Interview – Revised (ADI-R) ႏွင့္ Autism Diagnostic Observation Schedule (ADOS) ပံုစံမ်ားသံုး၍ ေအာ္တစ္ဇင္ အျပင္း / အေပ်ာ႕ကို တိုင္းတာသတ္မွတ္ေလ႕ရွိပါသည္။

အမ်ားနားလည္ေစရန္ေအာ္တစ္ဇင္ျဖစ္သူမ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း အုပ္စုသံုးစု ခြဲျခားႏိုင္ပါသည္။

(က) အျပင္းစားေအာ္တစ္ဇင္

နိစၥဓူ၀ ကိစၥအားလံုးနီးပါး (ေနထိုင္စားေသာက္ေရး၊ တစ္ကိုယ္ရည္သန္႕ရွင္းေရးစသည္ျဖင့္)ကို တစ္ပါးသူတစ္ဦးဦး အေပၚ လံုး၀မွီခိုရပ္တည္ေနထိုင္ရသူမ်ားျဖစ္ပါသည္။

(ခ) အလတ္စားေအာ္တစ္ဇင္

နိစၥဓူ၀ကိစၥအမ်ားစုကို ကိုယ္တိုင္လုပ္ႏိုင္စြမ္းရွိျပီး အနည္းငယ္ကိုသာ တစ္ပါးသူတစ္ဦးက ကူညီလုပ္ေဆာင္ေပးရန္လိုေသာသူမ်ားျဖစ္ပါသည္။

(ဂ) အေပ်ာ႕စားေအာ္တစ္ဇင္

နိစၥဓူ၀ ကိစၥအားလံုးနည္းပါးကို ကိုယ္တိုင္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္စြမ္းရွိေသာသူမ်ားျဖစ္ပါသည္။


၃။ ေအာ္တစ္ဇင္ ဘယ္သူကစေတြ႕

ေအာ္တစ္ဇင္(Autism)ဆိုေသာ ေ၀ါဟာရမွာ ဂရိဘာသာစကားမွ ဆင္းသက္လာျပီး “ အထီးက်န္သူ(သို႕မဟုတ္)တစ္ဦးတည္းေနတတ္သူ” ဟုအဓိပၸာယ္ရပါသည္။

ကမၻာအစ လူသားစတင္ေပၚေပါက္စဥ္ကတည္းက ေအာ္တစ္ဇင္ျဖစ္သူမ်ားရွိဟု ဆိုေသာ္လည္း

၁၉၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ဆြတ္ဇာလန္ ႏိုင္ငံမွ စိတ္ေရာဂါပညာရွင္ Eugen Bleuler မွစတင္၍စိတ္ကစဥ္႕ကလ်ား ျဖစ္ေနသူတစ္စုအား ေအာ္တစ္ဇင္ဟု စတင္ေခၚေ၀ၚခဲ႕ပါသည္။

၁၉၄၀ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ဂၽြန္ေဟာ႕ပ္ကင္းတကၠသိုလ္မွ Dr .Leo Kannner မွစိတ္ခံစားမႈႏွင့္ လူမႈဆက္ဆံေရးပိုင္း အခက္အခဲ ရွိေသာ ကေလးမ်ားအား ေလ႕လာ၍ “ ေအာ္တစ္ဇင္” ဟုသတ္မွတ္ခဲ႕ပါသည္။

တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ဂ်ာမနီ ႏိုင္ငံမွ သိပၸံပညာရွင္ Hans Asperger က အလားတူလကၡဏာ ခ်င္းဆင္တူသည့္ ကေလးမ်ားအား ေလ႕လာ၍ Aspergers syndrome ဟုအမည္တပ္ခဲ႕ပါသည္။


(၄)ေအာ္တစ္ဇင္ ဘာေၾကာင့္ျဖစ္

ယခုအခ်ိန္အထိ ေအာ္တစ္ဇင္ျဖစ္ရျခင္း အေၾကာင္းရင္းကို တိတိက်က် မေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ၾကေသးပါ။ သုေတတနာ ပညာရွင္မ်ားမွ သုေသတန အမ်ားအျပား ျပဳလုပ္ခဲ႕ၾကျပီး ရွာေဖြ ေတြ႕ရွိခ်က္ မ်ားထဲမွ အျဖစ္ႏိုင္ဆံုး (၂) ခ်က္မွာ-

(၁) သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈႏွင့္

(၂) မ်ိဳးရိုးဗီဇ တို႕ျဖစ္ပါသည္။

(အမႊာမ်ား ၊ေအာ္တစ္ဇင္ေမြးဖြားဘူးသည့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားတြင္ ေအာ္တစ္ဇင္ ကေလးထပ္ေမြးရန္ အခြင့္အလမ္းပိုမ်ားေၾကာင္း သုေသတန ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားရွိပါသည္။)

ေအာ္တစ္ဇင္ သည္ လူမ်ိဳးမေရြး ၊ဘာသာမေရြး ၊ေနရာေဒသမေရြး ၊ ဆင္းရဲခ်မ္းသာမေရြး ၊ ကမၻာအႏွံ႕ အျပားတြင္ျဖစ္ႏိုင္ျပီး ေယာက်ာ္းေလးမ်ားသည္ မိန္းကေလးမ်ားထက္ (၃) ဆ ၊(၄) ဆခန္႕ ပိုျဖစ္ႏိုင္ေခ်မ်ားပါသည္။

(၆) ေအာ္တစ္ဇင္ဘယ္ေလာက္မ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေအာ္တစ္ဇင္ ျဖစ္သူမ်ား မည္မွ် ရွိသည္ကို မသိေသာ္လည္း ကမၻေပၚတြင္ ေအာ္တစ္ဇင္ ျဖစ္သူမ်ား တစ္ႏွစ္ထက္ တစ္ႏွစ္ မ်ားျပားလာျပီး စိုးရိမ္ ဖြယ္ရာ အေျခအေန သို႕ေရာက္ရွိေနပါသည္။

အေမရိကန္ ႏိုင္ငံတြင္ ကေလး (၆၈) ဦး ေမြးတိုင္း တစ္ဦးမွာ ေအာ္တစ္ဇင္ ျဖစ္ေနျပီ း လြန္ခဲ႕ေသာ ႏွစ္ေလးဆယ္ခန္႕ ႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ လွ်င္ (၁၀)       ဆပိုမ်ားလာပါသည္။ ေယာက်္ားေလး (၄၂) ဦးေမြးလွ်င္ တစ္ဦးမွ ေအာ္တစ္ဇင္ျဖစ္ေနျပီး မိန္းကေလး (၁၈၉) ဦးေမြးလွ်င္ တစ္ဦးမွာ ေအာ္တစ္ဇင္ျဖစ္ေနပါသည္။အေမရိကန္ တြင္ ေအာ္တစ္ဇင္ ျဖစ္သူေပါင္း (၃.၅) သိန္းရွိျပီး ကမၻာ႕ လူဦးေရ စုစုေပါင္း၏ တစ္ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ေအာ္တစ္ဇင္ ျဖစ္ေနပါသည္။

တစ္ကမၻာလံုးအေနျဖင့္ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ကေလး(၁၀၀၀) ေမြးတိုင္း ေအာ္တစ္ဇင္ေျခာက္သီး ပါ၀င္ပါသည္။

ထိုသို႕မ်ားျပားလာျခင္းမွာ-

-ေအာ္တစ္ဇင္ အေၾကာင္း လူအမ်ား ပိုမိုသိရွိလာ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း။

-ေအာ္တစ္ဇင္ ျဖစ္/ မျဖစ္ စစ္ေဆးသည့္နည္းမ်ား ပိုမို ေခတ္မွီစနစ္က်လာ၍ လည္းေကာင္း။

ေအာ္တစ္ဇင္ျဖစ္ေၾကာင္းကို ေသြးစစ္ျခင္း၊ ဓါတ္မွန္ရိုက္ျခင္း၊CTIMRI ရိုက္ကူးျခင္းမ်ား ျဖင့္တိက်စြာ မသိႏိုင္ေသး၍လည္းေကာင္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

၈။ ေစာစီးစြာေတြ႕ရသည့္ ေအာ္တစ္ဇင္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိသည့္လကၡဏာမ်ား

ယခင္က ေအာ္တစ္ဇင္လကၡဏာမ်ားကို အသက္သံုးဆယ္ေက်ာ္မွသာ ေဖာ္ထုတ္သိရွိႏိုင္ေသာ္လည္း ယခုအခါ အသက္ငယ္စဥ္ကပင္ ေအာ္တစ္ဇင္ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိေသာလကၡဏာမ်ားကို သတိထား ေစာင့္ၾကည့္ပါက ေဖာ္ထုတ္သိရွိႏိုင္ပါသည္။ မည္သည့္ သင္တန္းမွ တက္ေရာက္စရာမလိုဘဲ သိရွိႏိုင္သည့္အတြက္ မိဘမ်ား ၊ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ား ၊ မိသားစု၀င္မ်ား သိထားသင့္ပါသည္။

(က) အသက္တစ္ႏွစ္အရြယ္တြင္ ေတြ႕ရွိႏိုင္သည့္လကၡဏာမ်ား

– မိခင္အသံၾကားပါက လွည့္မၾကည့္ျခင္း

– နာမည္ေခၚပါက တုန္႕ျပန္မႈမရွိျခင္း

– မ်က္လံုးခ်င္းဆံု၍ မၾကည့္ျခင္း

– ဘူးမမႈတ္ျခင္း (သို႕) လိုခ်င္ေသာ အရာ တစ္ခုအားလက္ညွိဳးညႊန္၍ မျပျခင္း

– ေခ်ာ႕ျမဴပါက ျပန္လည္တံု႕ျပန္ျခင္း၊ ျပံဳးျခင္း ၊ ရယ္ျခင္း မျပဳျခင္း

(ခ) အသက္ႏွစ္ နွစ္အရြယ္တြင္ ေတြ႕ရေသာ လကၡဏာမ်ား

အသက္ႏွစ္ႏွစ္ အရြယ္တြင္ ေအာ္တစ္ဇင္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိေသာ လကၡဏာမ်ား ပို၍ထင္ရွားစြာ သိႏိုင္ပါသည္။

– အသက္(၁၀) လတြင္ စကားတစ္လံုးမွ မေျပာေသးလွ်င္

(ဥပမာ – ဘ၊မ၊ေရ။မီး)

-အသက္ (၁၈) လတြင္ ဟန္ေဆာင္ကစားနည္းမ်ား မကစားတတ္ေသးလွ်င္

(ဥပမာ – ေမာ္ေတာ္ကား ၊အရုပ္ကို ေမာ္ေတာ္ကားေမာင္းသကဲ႕သို ကစားျခင္း၊တယ္လီဖုန္းအရုပ္ျဖင့္ တယ္လီဖုန္းေျပာတမ္းေဆာ႕ျခင္း)

– အသက္ႏွစ္ ႏွစ္တြင္ စကားလံုးႏွစ္လံုးပါေသာ ၀ါက်ကို မေျပတတ္ေသးလွ်င္

(ဥပမာ – ေဖေဖ ၊ ေမေမ)

– ေျပာဆိုဆက္သြယ္ေရး စြမ္းရည္ေလ်ာ႕နည္းသြားလွ်င္

(ဥပမာ – ယခင္ က ဘဘ၊ မမ ေျပာေနရာမွ မေျပာေတာ႕လွ်င္

ယခင္က ေခ်ာ႕ျမဴလွ်င္ ျပံဳးဳရယ္ေသာ ကေလး ျပံဳးရယ္ျခင္းမျပဳလွ်င္၊ ယခင္က လိုခ်င္သည့္အရာကို လက္ညွိဳးညႊန္ျပေလ႕ရွိေသာ ကေလး လက္ညွိဳးညႊန္ျပျခင္း မရွိေတာ႕လွ်င္)

– လူၾကီးမ်ားမွ စိတ္၀င္စားစရာ အရာမ်ားအား လက္ညွိဳးညႊန္ျပေသာ္လည္း လိုက္မၾကည့္လွ်င္

(ဥပမာ – ဟိုမွာေလယဥ္ပ်ံၾကီး ၊ဟိုမွာ ဆင္ၾကီး စသည္ျဖင့္)

– အျခားလကၡဏာမ်ား

ေအာ္တစ္ဇင္ျဖစ္သူမ်ားတြင္ အစာအိမ္အူလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ျပႆနာ

(၀မ္းခ်ဳပ္ျခင္း ၊ အစာမေက်ျခင္း)

အိပ္စက္ျခင္းဆိုင္ရာ ျပႆနာ (ဥပမာ – အိပ္မေပ်ာ္ျခင္း ၊ ခဏခဏ ႏိုးျခင္း)၊လႈပ္ရွားသြားလာရာတြင္ အခက္အခဲ (ခႏၶာကိုယ္ မထိန္းႏိုင္ျခင္း) ႏွင့္ လက္မ်ား အသံုးျပဳရာတြင္ အခက္အခဲ (ဇြန္းကိုင္ျခင္း၊ ၾကယ္ေစ႕တတ္ျခင္း) မ်ားရွိတတ္ပါသည္။ေအာ္တစ္ဇင္ ျဖစ္သူမ်ား၏ သံုုးပံုတစ္ပံုတြင္ အတက္ေရာဂါ ရွိတတ္ပါသည္။

(အထက္ေဖာ္ျပပါ လကၡဏာမ်ား အနက္မွ တစ္ခုခုရွိပါက ေအာ္တစ္ဇင္ (သို႕)ဖြံ႕ျဖိဳးမႈ ဆိုင္ရာ ျပႆနာ (သို႕) အျပဳအမူပိုင္းဆိုင္ရာ ျပႆနာတစ္ခုခု ရွိႏိုင္သျဖင့္ ဆရာ၀န္(သို႕)ကေလး အထူးကုဆရာ၀န္ (သို႕) စိတ္ေရာဂါ ဆရာ၀န္ (သို႕) ကုထံုးပညာရွင္တစ္ဦးဦး ႏွင့္ျပသ၍ အၾကံဥာစ္ရယူသင့္ပါသည္။


Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders IV (DSM-IV) အရ ေအာ္တစ္ဇင္ ဟုသတ္မွတ္ရန္အတြက္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လကၡဏာ (၃)ခုမွ အနည္းဆံုး (၆)ခုရွိရန္ လိုျပီး အုပ္စု (၁) မွ (၂) ခု၊ အုပ္စု (၂) မွ (၁) ခု ႏွင္အုပ္စု (၃) မွ တစ္ခုရွိရန္လိုပါသည္။

(၁) လူမႈဆက္ဆံေရးတြင္သိသာေသာ ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈရွိျခင္း

(က) ႏႈတ္ျဖင့္ မဟုတ္ေသာ ဆက္သြယ္ေရးနည္းလမ္းမ်ား အသံုးမျပဳႏိုင္ျခင္း

(ဥပမာ- မ်က္လံုးခ်င္းဆံု၍ မၾကည့္ျခင္း ၊ (သို႕)မ်က္ႏွာ အမူအရာ (သို႕) ကိုယ္ဟန္အမူအရာတို႕ကိုသံုး၍ ဆက္သြယ္မႈမျပဳႏိုင္ျခင္း)

(ခ) အသက္တူ၊ အရြယ္တူ ကေလးမ်ားႏွင့္ အတူေဆာ႕ မကစားျခင္း၊ သူငယ္ခ်င္း မဖြဲ႕ႏိုင္ျခင္း

(ဂ) လူမႈဆက္ဆံေရးႏွင့္ စိတ္ခံစားမႈတို႕ကို အျပန္အလွန္ နားလည္ႏိုင္စြမ္းမရွိျခင္း

(၂) ေျပာဆိုဆက္သြယ္ေရးတြင္ သိသာေသာခ်ိဳ႕ယြင္းမႈရွိျခင္း

(က) စကားမေျပာျခင္း (သို႕) စကားေျပာေနာက္က်ျခင္း

(ခ) အျခားသူတစ္ဦး အား စကားစေျပာရန္ (သို႕) အေၾကာင္းအရာတစ္ခုကို ျပီးဆံုးေအာင္ ေျပာရန္ မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္း

(ဂ) စကားလံုးတစ္ခု (သို႕) ၀ါက်တစ္ခုကို ထပ္ခါတစ္လဲလဲ ေျပာဆိုေနျခင္း

(၃) တူညီေသာ အမူအက်င့္ (သို႕) စိတ္၀င္စားမႈ (သို႕) လႈပ္ရွားမႈတစ္ခုကို ထပ္ခါတလဲလဲျပဳလုပ္ျခင္း

(က) ပံုမွန္မဟုတ္သည့္ အေၾကာင္းအရာ ၊ အျဖစ္အပ်က္ တစ္ခုအား အလြန္အမင္း စိတ္၀င္စားျခင္း

(ခ) စြဲလန္းတပ္မက္ဖြယ္ရာမဟုတ္ေသာ အရာ၀တၳဳတစ္ခုအား အလြန္အမင္း စြဲလန္းတပ္မက္ျခင္း

(ဥပမာ – ၾကယ္သီးတစ္လံုး ၊ စကၠဴစတစ္ခု)

(ဂ) တူညီေသာရည္ရြယ္ခ်က္မဲ႕လႈပ္ရွားမႈတစ္ခုခုကို ထပ္ခါတလဲလဲ ျပဳလုပ္ေလ႕ရွိျခင္း

(ဥပမာ- လက္ေခ်ာင္းေလးမ်ားလႈပ္ေနျခင္း ၊ ခႏၶာကိုယ္အားလွည့္ပတ္ျခင္း)

(ဃ) အရာ၀တၳဳတစ္ခုခု၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုခုအျဖစ္ မိမိကိုယ္ကို မိမိမွတ္ယူေနျခင္း (ဥပမာ- ပန္ကာဒလက္အျဖစ္မွတ္ယူျခင္း ၊ ကားဘီးအျဖစ္ မွတ္ယူျခင္း ၊ က်ားအျဖစ္ မွတ္ယုူျခင္း ) လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ေအာ္တစ္ဇင္မိဘမ်ား အခ်င္းခ်င္း ေတြ႔ဆံု၍ စကားေျပာျခင္း) ထို႔အျပင္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈ ပိုလုပ္ႏုိင္ေလ မိမိတာ၀န္ေပါ့ေလဆိုသည့္ စိတ္ဓါတ္မ်ိဳး ထား၍ အားေမြးရပါမည္။

(င) အေကာင္းမျမင္တတ္သူ၊ ကိုယ္ခ်င္းစာတရားမရွိသူ၊ ေအာ္တစ္ဇင္အေၾကာင္း မသိသူမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚရေသာ စိတ္ဖိစီးမႈနည္းလမ္း အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ႀကံဳေတြ႔ရပါမည္။ ကဲ့ရဲ႕ရႈတ္ခ်မႈ၊ အျပစ္ျမင္မႈ၊ ၀ိုင္းပယ္မႈ၊ ဘယ္ေလာက္လုပ္လုပ္ ဘာမွျဖစ္မလာပါဘူးဆိုသည့္ ေျပာဆိုမႈမ်ား မလြဲမေသြ ႀကံဳေတြ႔ရပါမည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ေဒါသႏွင့္ မတုန္႔ျပန္ပါႏွင့္၊ မေကာင္းျမင္သူမ်ားႏွင့္ တတ္ႏုိင္သမွ် ကင္းေအာင္ေနပါ။

အထက္ေဖာ္ျပပါ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားကို ေလ်ာ့ခ်ႏုိင္ရန္ အတြက္ မိဘမ်ား အေနျဖင့္ မိမိကေလး၏ အနာဂါတ္အေပၚ ေလာဘမႀကီးရန္ႏွင့္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိသည့္ အတိုင္းအတာကို နားလည္လက္ခံရန္ လိုပါသည္။ ေအာ္တစ္ဇင္ ကေလးတစ္ဦးသည္ အထူးကု ဆရာ၀န္ႀကီး တစ္ဦး ျဖစ္မလာႏုိင္သလို ပညာရွင္ႀကီးတစ္ဦးလည္း ျဖစ္မလာႏိုင္ပါ။ ထားရမည့္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မွ တတ္ႏိုင္သမွ် တစ္ပါးသူတစ္ဦးအေပၚ အမွီအခို နည္းႏုိင္သမွ် နည္းစြာျဖင့္ ရပ္တည္ႏုိင္ေရး ျဖစ္ပါသည္။

ေနာက္တစ္ခ်က္မွ တစ္ျခားကေလးမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္၍ မိမိကေလးအားမၾကည့္ပါႏွင့္။ “ ဆင္လဲဆင္အထြာ၊ ဆိတ္လဲ ဆိတ္အထြာ” ရွိသည္ကို သတိျပဳပါ။ မတူကြဲျပားျခင္းသည္ ပံုမွန္ကေလးမ်ားတြင္လည္း ရိွပါသည္။ အိုင္းစတိုင္း ေျပာခဲ့ေသာ “ လူတိုင္းဟာ ပါရမီရွင္ပါဘဲ၊ ဒါေပမဲ့ ငါးကိုသစ္ပင္တက္ခိုင္းၿပီး အရည္အခ်င္းဘယ္ေလာက္ရွိတယ္ဆိုတာ အကဲျဖတ္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ အကဲျဖတ္တဲ့သူ အမွားေပါ့” ဆုိသည့္ ဆိုရိုးကို သတိရေစလိုပါသည္။

အေရးအႀကီးဆံုးမွာ စိတ္ဓါတ္မက်ဘို႔ပါ။ စိတ္ဓါတ္က်ၿပီး ဘာမွ ျဖစ္လာမွာ မဟုတ္ဘူးဆိုၿပီး လက္ေလွ်ာ့ပါက ပို၍ဆိုး၀ါးေသာ ရလာဒ္မ်ား ႀကံဳေတြ႔ရပါမည္။ အေကာင္းဆံုး လုပ္ေပးရမွာက မိဘမ်ား၏ တာ၀န္ျဖစ္ပါသည္။ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ဘယ္ေလာက္ရွိသလဲ ဆိုသည္မွာ အခ်က္မ်ားစြာေပၚ မွီခိုေနပါသည္။ ပံုမွန္ကေလးမ်ားတြင္လည္း မိဘမ်ား ျဖစ္ေစခ်င္သည့္ အတုိင္း ျဖစ္မလာသည့္ ကေလးအမ်ားအျပား ရွိပါသည္။


မိမိသား/ သမီးတစ္ဦး ေအာ္တစ္ဇင္ျဖစ္မွန္း သိလွ်င္ ဘာလုပ္သင့္သနည္း။

မိမိသား / သမီတစ္ဦး ေအာ္တစ္ဇင္ျဖစ္မွန္း သိလွ်င္ မိဘႏွစ္ပါးႏွင့္ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမမ်ား၊ မယံုၾကည္ႏုိင္ၾကဘဲ အေျခအေနအမွန္ကို လက္မခံႏုိင္ၾကပါ။ ဖခင္ျဖစ္သူကလည္း မိခင္ေၾကာင့္၊ မိခင္ျဖစ္သူက ဖခင္ေၾကာင့္ စသည္ျဖင့္ ျမင္ရာလက္ညႇိ္ဳးထိုး၍ တရားခံရွာရင္း ကေတာက္ကဆ ျဖစ္ၾကပါလိမ့္မည္။ အမွန္မွာ ေအာ္တစ္ဇင္ျဖစ္ရျခင္းသည္ ဖခင္ေၾကာင့္လည္း မဟုတ္၊ မိခင္ေၾကာင့္လည္းမဟုတ္၊ ကေလးေၾကာင့္လည္းမဟုတ္ပါ။ ကံတရား (သို႔) ဘုရားသခင္၏ အလိုေတာ္အတိုင္း ျဖစ္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေမာင္ႏွမမ်ားကလည္း ပတ္၀န္းက်င္တြင္ အရွက္ရမည္ဟု စိုးရိမ္တတ္ၾကပါသည္။ မယံုၾကည္ႏုိင္ျခင္း၊ ေၾကကြဲ၀မ္းနည္းျခင္း၊ ရွက္ရြံ႕ျခင္း၊ မိသားစုအတြင္း မေျပလည္ျခင္း အမွန္တရားကို လက္မခံလုိျခင္း၊ လက္မခံႏုိင္ျခင္း စသည့္ ခံစားမႈမ်ားသည္ အခ်ိန္ကာလတစ္ခု ၾကာျမင့္သည္အထိ ရွိေနတတ္ပါသည္။

မိဘမ်ားအေနျဖင့္ ထိုအခ်ိန္ကာလကို တုိႏိုင္သမွ် တိုရန္ႏွင့္ ထိခိုက္မႈ အနည္းဆံုးျဖင့္ ျဖစ္ေက်ာ္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားရပါမည္။ ထိုသို႔ျဖစ္ရန္အတြက္ –

– ေအာ္တစ္ဇင္ျဖစ္ရသည့္ အေၾကာင္းရင္းကို ယခုအခ်ိန္ထိ မသိေသး၊ မေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ေသးဆိုသည့္ အခ်က္ကို ႏွလံုးသြင္းပါ

– မိမိသားသမီး တစ္ဦးတည္း မဟုတ္ ကမာၻေပၚရွိ လူဦးေရ စုစုေပါင္း၏ တစ္ရာခိုင္ႏႈန္း (သန္းေျခာက္ဆယ္မွ ခုႏွစ္ဆယ္အတြင္း)သည္ ေအာ္တစ္ဇင္ျဖစ္ေနၿပီး မိမိကဲ့သို႔ မိဘမ်ား အမ်ားအျပား ရွိေနသည္ကို ႏွလံုးသြင္းပါ။

– မိသားစုအတြင္း ျပႆနာမ်ား၊ မေက်လည္မႈမ်ားကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေဆြးေႏြးေျဖရွင္းပါ။ ေဒါသႏွင့္ မေျဖရွင္းပါႏွင့္။ (ရာႏႈန္းျပည့္ ေပ်ာက္ကင္းေအာင္ မကုသႏုိင္ေသးေသာ္လည္း စနစ္တက် ေလ့က်င့္ကုသမႈ ခံယူပါက တန္ဖိုးရွိေသာ လူသားတစ္ဦးအျဖစ္ ရပ္တည္ေနထိုင္စြမ္းရွိသည္ကို သတိျပဳပါ)

– အျခားေအာ္တစ္ဇင္မိဘမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုု၍ စကားေျပာပါ။ (ျမန္မာေအာ္တစ္ဇင္အသင္းသို႔ ဆက္သြယ္အကူအညီ ေတာင္းႏိုင္ပါသည္။)

– ေအာ္တစ္ဇင္ပညာရွင္မ်ား၊ စိတ္ေရာဂါ အထူးကု ဆရာ၀န္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး၍ အႀကံဥာဏ္ရယူပါ။

– ေအာ္တစ္ဇင္အေၾကာင္း လက္လွမ္းမိသမွ် ေလ့လာပါ။

– ေအာ္တစ္ဇင္ဆိုင္ရာ ပညာေပး ေဟာေျပာပြဲမ်ားသို႔တက္ပါ။

– ေအာ္တစ္ဇင္ကေလးမ်ားအား ေလ႕က်င့္သင္ၾကားေပးေနေသာ ေက်ာင္းမ်ားအားစံုစမ္းပါ။သြားေရာက္ေလ႕လာပါ။ဆရာ ၊ဆရာမ မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပါ။

– တတ္ႏိုင္သမွ် ေစာစီးစြာ စနစ္တက်ေလ႕က်င့္သင္ၾကားမႈ ခံယူႏိုင္ရန္ စတင္ေဆာင္ရြက္ပါ။

မိသားစု၀င္မ်ား ၾကံဳေတြ႕ရမည့္အခက္အခဲမ်ား

ေအာ္တစ္ဇင္ကေလးတစ္ဦး အားေလ႕က်င့္သင္ၾကားရာတြင္ မိသားစု၀င္မ်ား အထူးသျဖင့္မိဘမ်ား၏ အခန္းက႑ သည္ အေရးအၾကီးဆံုးျဖစ္ပါသည္။ ေအာ္တစ္ဇင္ ကေလးတစ္ဦး၏ မိသားစု ၀င္မ်ားသည္ စိတ္ဖိစီးမႈ အမ်ိဴးမ်ိဳးႏွင့္ မလြဲဧကန္ ၾကံဳေတြ႕ရပါလိမ္႕မည္။ အေရးအၾကီးဆံုးမွာ စိတ္ဖိစီးမႈ ျဖစ္ရသည့္ အေၾကာင္းကို နာ းလည္သေဘာေပါက္ရန္ႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ရေသာ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားကို မည္သို႕ ေက်ာ္လႊားရမည္ကို သိရွိရန္ ႏွင့္ လိုက္နာက်င့္သံုးရန္ အေရးၾကီးပါသည္။ အဓိကအားျဖင့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ စိတ္ဖိစီးမႈ ငါးမ်ိဳး ကိုၾကံဳေတြ႕ရလိမ္႕မည္။

(က) အေျပာင္းအလဲကာလ စိတ္ဖိစီးမႈ

အေျပာင္းအလဲကာလ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားကို ေအာ္တစ္ဇင္ ျဖစ္ေၾကာင္း စတင္သိရွိေသာ အခ်ိန္ ၊ေက်ာင္စထားေသာ အခ်ိန္ ၊ေက်ာင္းဆက္လက္ မတက္ႏိုင္ေတာ႕သည့္ အခ်ိန္မ်ားတြင္ ေတြ႕ရတတ္ပါသည္။” ေအာ္တစ္ဇင္” ျဖစ္မွန္းသိေသာ အခ်ိန္တြင္ ထိတ္လန္႕တုန္လႈပ္ျခင္း ၊မယံုၾကည္ႏိုင္ျခင္း၊ လ်စ္လ်ဴရႈလိုျခင္း ႏွင့္ စိတ္ဆိုးေဒါသထြက္ျခင္းမ်ားျဖစ္တတ္ပါသည္။ ေအာ္တစ္ဇင္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ် ရွိသည္ဟု သိခ်ိန္တြင္ သက္ဆိုင္ရာ ပုဂၢဳလ္မွ ေအာ္တစ္ဇင္ အေၾကာင္း ေရွးအလားအလာ ၊ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သင့္သည့္အခ်က္မ်ား ကိုၾကိဳတင္ရွင္းလင္းေျပာျပထားပါက ျဖစ္မွန္းတကယ္ သိသည့္အခ်ိန္တြင္ ခံႏိုင္ရည္ပိုရွိလာႏိုင္ပါသည္။ ပံုမွန္ေက်ာင္းသို႕ ေက်ာင္းစတက္စဥ္ႏွင့္ ေက်ာင္းတက္စဥ္ ကာလတေလွ်ာက္ လံုးတြင္လည္း စိတ္ဖိစီးမႈ ဒဏ္ ခံရပါမည္။ ထိုသုိ႕ျဖစ္ရျခင္းမွာ ေအာ္တစ္ဇင္ ကေလးႏွင့္ ပံုမွန္ကေလး ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ မ်ားအာကား ကြာျခားခ်က္ကို မ်က္၀ါးထင္ထင္ ေတြ႕ျမင္ လာ၍ ျဖစ္ပါသည္။ ေက်ာင္းထားရမည့္ အရြယ္တြင္ ေက်ာင္းမထားပါကလည္း ကေလ၏ မေသခ်ာေသာ အနာဂတ္ ၊ မေရရာေသာ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ပညာသင္ၾကားမႈတို႕ ေၾကာင့္ စိတ္ဖိစီးမႈကို ခံစားရပါမည္။

မိသားစုဘ၀ႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိတ္ဖိစီးမႈ

ေအာ္တစ္ဇင္ ကေလးတစ္ဦးရွိျခင္းျဖင့္ မိသားစု ဘ၀သည္ ေကာင္းျခင္း(သို႕) မေျပာင္းမလဲရွိျခင္း မ်ားျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ မိသားစုအတြင္းရွိေသာ ခ်င္ခင္ၾကင္နာမႈ ၊မိမိကိုယ္ကိုယ္ မိမိ ယံုၾကည္မႈ ၊ သံေယာဇဥ္တြယ္ေႏွာင္မႈ၊ စီးပြားေရးနိစၥဓူ၀ ကိစၥမ်ား ၊လူမႈဆက္ဆံေရး၊ အပန္းေျဖ အနားယူျခင္းႏွင့္ ပညာ ေရးအပိုင္းတို႕ကို ထိခိုက္ႏိုင္ပါသည္။ အထက္ပါကိစၥမ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၾကံဳေတြ႕ရေသာ စိတ္ဖိစီးမႈ သည္ မိသားစု၀င္မ်ား၏ လိုအင္ဆႏၵႏွင့္ အားထုတ္ၾကိဳးစားမႈေပၚမူတည္ပါသည္။ ၾကိဳးစားအားထုတ္မႈနည္းေလ လိုအင္ဆႏၵမ်ားေလ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားေလ ျဖစ္ပါမည္။

(ဂ) စိတ္လႈပ္ရွားမႈေၾကာင့္ ၾကံဳေတြ႕ရေသာ စိတ္ဖိစီးမႈ

အထူးသျဖင့္ မိမိကေလး ေအာ္တစ္ဇင္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိခ်ိန္တြင္ ၾကံဳေတြ႕ရပါမည္။ ပထမဦးစြာ ထိတ္လန္႕တုန္လႈပ္ျပီး ေၾကကြဲ၀မ္းနည္းေသာ အခါ ၾကံဳေတြ႕ရသည့္ အဆင့္ အသီးသီး ျဖစ္ေသာ ျငင္းကြယ္ျခင္း (သို႕) မယံုၾကည္ျခင္း၊ မိမိ(သို႕) အျခားသူတစ္ဦးအား အျပစ္တင္ျခင္း၊ စိတ္ဓါတ္က်ျခင္း ၊စိတ္ဆိုးေဒါသထြက္ျခင္း ၊ စိတ္လႈပ္ရွား၍ မတည္မျငိမ္ျဖစ္ျခင္း စသည္တို႕ႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ရပါမည္။ အမွန္တရားကို လက္ခံႏိုင္ရန္ႏွင့္ စိတ္တည္ျငိမ္ေစရန္ ကာလတစ္ခု လိုပါသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ သံုးလခန္႕ ၾကာျမင့္ႏိုင္ပါသည္။စိတ္ဖိစီးမႈေလ်ာ႕နည္းေစရန္ အတြက္ အားေပးမႈႏွင့္ စိတ္တည္ျငိမ္ေအာင္ ၊ စိတ္သက္သာေအာင္ ျပဳလုပ္သည့္နည္းလမ္းတစ္ခုခုကို က်င့္သံုးသင့္ပါသည္။

(ဥပမာ- တရားထိုင္ျခင္း ၊ ခရီးထြက္ျခင္း)

(ဃ) ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္စဥ္ ၾကံဳေတြ႕ရေသာ စိတ္ဖိစီးမႈ

ပံုမွန္ကေလးတစ္ဦး ကိုျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရသည္ ပိုလာေသာ တာ၀န္ ၀တၳရားမ်ား မွာ မိဘမ်ား ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သူမ်ား အတတြက္ပို၍ စိတ္ဖိစီးမႈ ျဖစ္ေစပါသည္။ နိစၥဓူ၀ ကိစၥ မ်ားျဖစ္ေသာ အစာေကၽြျခင္း ၊တစ္ကိုယ္ရည္သန္႕ရွင္းမႈ ျပဳလုပ္ျခင္း ၊ အႏၱရယ္မျဖစ္ေအာင္ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း ၊ေလ႕က်င့္သင္ၾကားေပးရျခင္း၊ အျပဳအမူပိုင္းဆိုင္ရာ ေျပာဆိုဆက္ဆံေရးႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ား ပံုမွန္မဟုတ္ျခင္းတို႕ေၾကာင့္ မိဘမ်ား ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သူမ်ား ပို၍ ပင္ပန္းတတ္ပါသည္။

ထိုစိတ္ဖိစီးမႈကို ေက်ာ္လႊား နိုင္ရန္အတြက္ မိမိ အတြက္ စိတ္အပန္းေျဖစရာ အခ်ိန္ကိုဖန္တီးရပါမည္။( ဥပမာ – တီဗီၾကည့္ျခင္း ၊ ေစ်း၀ယ္ထြက္ျခင္း ၊ ခရီးသြားျခင္း၊ လူမႈေရး)


၉။ ေအာ္တစ္ဇင္ျဖစ္ေၾကာင္း မည္သို႔သိရွိနုိင္မလဲ

ေအာ္တစ္ဇင္ျဖစ္ေၾကာင္းကို ေသြးစစ္၍လည္းေကာင္း၊ ဓာတ္မွန္ရိုက္၍ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ CT, MRI ရိုက္ကူးျခင္းျဖင့္ လည္းေကာင္း မသိရွိႏုိင္ပါ။

ေအာ္တစ္ဇင္ ကုထံုးပညာရွင္ ကေလးဦးေႏွာက္ အာရံုေၾကာ အထူးကု ဆရာ၀န္၊ အလုပ္ေပး ကုထံုး ပညာရွင္၊ စိတ္ေရာဂါကုဆရာ၀န္ စသည့္ ပညာရွင္မ်ား ပါ၀င္ေသာ အဖြဲ႔မွ အခ်ိန္ယူ၍ စနစ္တက် ဆန္းစစ္ေမးျမန္းစစ္ေဆးၿပီးမွ တိက်စြာ သိရွိႏိုင္ပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံကဲ့သို႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ နိမ့္က်ေသာ (သို႔) ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲ ႏုိင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ အဆိုပါ အေျခအေနမ်ိဳး မရွိပါ။ ေအာ္တစ္ဇင္ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနေသာ (သို႔) တူညီေသာ အေျခအေန အမ်ိဳးမ်ိဳး (ဥပမာ – Attension deficit Hyperactive Disorder (ADHD) သင္ၾကားမႈတြင္ အခက္အခဲ ရွိေသာ ကေလးမ်ား) ရွိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိဘမ်ားအား အႀကံျပဳလိုသည္မွာ ကေလးတြင္ ခ်ိဳ႕ယြင္း အားနည္းမႈ တစ္ခုခု ရွိပါက တတ္ကြ်မ္းသူ တစ္ဦးဦး (သို႔) ကေလးအထူးကု ဆရာ၀န္ တစ္ဦးဦးအား ျပသၿပီး အႀကံဥာဏ္ ရယူ၍ ခ်ိဳ႕ယြင္းသည့္ အပိုင္းအတြက္ ေစာစီးစြာ ေလ့က်င့္ကုသမႈ ခံယူသင့္ပါသည္။ (ဥပမာ – စကားေျပာေနာက္က်ျခင္း (သို႔) စကားမေျပာျခင္းတို႔ အတြက္ အၾကားအာရံုစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ စကားေျပာကုထံုးပညာရွင္တို႔ႏွင့္ ျပသ၍ စစ္ေဆးကုသမႈ ခံယူျခင္း လုပ္သင့္ပါသည္။)


၁၀။ ေအာ္တစ္ဇင္ ကုထံုးမ်ား

ယခုအခ်ိန္အထိ ေအာ္တစ္ဇင္ျဖစ္ျခင္းအား ရာႏႈန္းျပည့္ ေပ်ာက္ကင္းေအာင္ ကုသေပးႏိုင္သည့္ ကုထံုးေဆး၀ါး မေပၚေပါက္ေသးေသာ္လည္း သိသာစြာ တုိးတက္ေစေသာ ကုထံုးအမ်ားအျပား ရွိပါသည္။

ကုထံုး တစ္ခ်ိဳ႕မွာ ခုိင္လံုေသာ အေထာက္အထား မရွိသျဖင့္ မိမိသေဘာအေလ်ာက္ ကုထံုးအား ေသေသခ်ာခ်ာမသိ၊ မေလ့လာဘဲ မခံယူသင့္ပါ။

အေမရိကန္ ကေလးဆရာ၀န္မ်ား အကယ္ဒမီ (The American Academy of Paediatrics – AAP) မွ ကေလးအတြက္ သိသာစြာ အေထာက္အကူ ျပဳေစေသာ၊ တိုးတက္ေစႏုိင္ေသာ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ကုထံုးမ်ားကို ေထာက္ခံအႀကံျပဳထားပါသည္။

(က) အျပဳအမူပို္င္းဆိုင္ရာ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္း

အျပဳအမူပိုင္းဆိုင္ရာ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးေသာ အစီအစဥ္၊ ကုထံုးအမ်ားအျပားရွိၿပီး အေျခခံ သေဘာမွာ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ အားေပးမႈ၊ မိမိကိုယ္ကို မိမိအားကိုးလာေအာင္ ေလ့က်င့္ေပးမႈႏွင့္ လူမႈဆက္ဆံေရး အရည္အေသြး တိုးတက္ေအာင္ စနစ္တက် အဆင့္ဆင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထင္ရွား၍ လူအမ်ားအသံုးျပဳေသာ အေလ့အက်င့္ပိုင္းဆိုင္ရာ ကုထံုးအစီအစဥ္မ်ားမွာ-

– Applied Behavioral Analysis (ABA)

-Treatment and Education of Autistic and Relited Communication

– handicapped Children (TEACH) ႏွင့္

-Sensory integration တို႔ ျဖစ္ပါသည္။

(ခ) အထူးကုထံုးမ်ား

စကားေျပာကုထံုး (Speech theraphy), အလုပ္ေပးကုထံုး (occuprtional therapy) ႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္ျပန္လည္သန္စြမ္းေရး ကုထံုး (Physical theraphy) တို႔မွာ ထိေရာက္ေသာ ကုထံုးမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

(ဂ) ေဆးေပး၍ ကုသျခင္း

မ်ားေသာအားျဖင့္ ေအာ္တစ္ဇင္ ကေလးမ်ားတြင္ ျဖစ္တတ္ေသာ ေရာဂါမ်ား၊ အျပဳအမူပိုင္းဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ား၊ အိပ္စက္ျခင္းဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ား ႀကံဳေတြ႔မွသာ ေဆးကို အသံုးျပဳေလ့ရွိပါသည္။

ဥပမာ – အစာမေၾကျဖစ္ျခင္း၊ ၀မ္းခ်ဳပ္ျခင္း၊

– တက္ျခင္း

– ၾကမ္းတမ္းေသာ အျပဳအမူမ်ား ရွိျခင္း

– ေဒါသေပါက္ကြဲျခင္း

– မအိပ္ျခင္း

(ဃ) မိဘမ်ားအား ေလ့က်င့္ေပးျခင္း

မိဘခ်င္းခ်င္း အေတြ႔အႀကံဳ ဖလွယ္ျခင္းႏွင့္ အႀကံေပး ေဆြးေႏြးျခင္းတို႔သည္လည္း ကေလးႏွင့္ အၿမဲေနေနရေသာ မိဘမ်ား၏ စိတ္ဓါတ္ခြန္အားကို တိုးပြားေစၿပီး အသိပညာကို တိုးပြားေစသျဖင့္ ကေလးအား အိမ္တြင္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးရာတြင္မ်ားစြာ အေထာက္အကူျဖစ္ေစပါသည္။

(င) အျခားကုထံုးမ်ား

အျခားကုထံုး အမ်ားအျပား ရွိပါသည္။ ေအာ္တစ္ဇင္ ကေလးတစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး မတူပါ။ အျခားကုထံုးတစ္ခုခုကို ေရြးခ်ယ္မည္ ဆုိပါက ကုထံုးအေၾကာင္း ေသေသခ်ာခ်ာ ေလ့့လာပါ။ ခိုင္လံုေသာ အေထာက္အထားမ်ား ရွာေဖြပါ။ တတ္ကြ်မ္းသူမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ပါ။

တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္းမွ ေကာင္းသည္ဆုိျခင္းကို ယံု၍မရပါ။ အဆုိပါ ကုထံုးျဖင့္ ေအာ္တစ္ဇင္ကေလး မည္မွ်ကို ကုသေပးခဲ့သလဲ၊ တိုးတက္မႈ ဘယ္ေလာက္ရသလဲဆုိသည့္ အခ်က္ကို ေသေသခ်ာခ်ာ ေလ့လာၿပီးမွ ေရြးခ်ယ္သင့္ပါသည္။

၁၁။ ကာကြယ္၍ ရပါသလား။

ယခုအခ်ိန္ အထိ ကြ်မ္းက်င္သူ ပညာရွင္မ်ားမွ ေထာက္ခံ အတည္ျပဳထားေသာ ကာကြယ္ေဆး၊ ကာကြယ္နည္း မရွိေသးပါ။ မ်ိဳးရိုးဗီဇႏွင့္ ဆက္စပ္မႈ ရွိသည္ဆုိေသာ္လည္း မည္သည့္ အတိုးအတာ အထိ ဆက္စပ္မႈ ရွိသည္ကို တိတိက်က် မသိေသးပါ။ ေအာ္တစ္ဇင္ ကေလးတစ္ဦးတည္းသာ ရွိေသာ မိသားစု၀င္မ်ား၊ ေနာက္ယူသင့္/မယူသင့္ကို မိသားစုမ်ားကသာ ဆံုးျဖတ္ရပါမည္။ ကေလးထပ္ယူျခင္း၊ မယူျခင္း (၂)ခုစလံုးတြင္ ေကာင္းက်ိဳး၊ ဆိုးက်ိဳးမ်ား ကိုယ္စီရွိပါသည္။

၁၂။ ေအာ္တစ္ဇင္ႏွင့္ အစားအစာ

ေအာ္တစ္ဇင္ ျဖစ္သူမ်ားအား ဂ်ံဳ၊ ေျပာင္း၊ ႏုိ႔ (Gluten-Free / Lasein fre diet) ပါေသာ အစာမ်ား ေရွာင္၍ ေကြ်းေမြးျခင္းျဖင့္ အျပဳအမူပိုင္း ဆိုင္ရာ တိုးတက္မႈ ရွိေၾကာင္းကို မိဘမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္၊ သုေတသနေတြ႔ရွိခ်က္ တစ္ခ်ိဳ႕အရ သိရေသာ္လည္း အားလံးက တညီတညႊတ္တည္း လက္မခံၾကေသးပါ။ မိဘမ်ား အေနျဖင့္ အဆိုပါအတိုင္း ေကြ်းေမြးမည္ဆုိပါက အာဟာရပညာရွင္မ်ားထံမွ အႀကံဥာဏ္ ရယူၿပီးမွသာ ေကြ်းေမြးသင့္ပါသည္။

အေရးႀကီးဆံုးမွာ အသက္အရြယ္အလိုက္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီညႊတ္ၿပီး သင့္တင္မွ်တေသာ အာဟာရ ရေအာင္ စီစဥ္ေကြ်းေမြးရပါမည္။

ေအာ္တစ္ဇင္ကေလးမ်ားမွ အစာေရြးတတ္သျဖင့္ ၎တို႔မစားေသာ အစာႏွင့္ အဟာရ တန္ဖိုးတူေသာ အျခားအစာတစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ေကြ်းေမြးရပါမည္။ (ဥပမာ – တစ္ခ်ိဳ႕ကေလးမ်ား ကန္ဇြန္းရြက္ လံုး၀မစားပါက အျခားအစိမ္းေရာင္ရွိေသာ အရြက္၊ ဥပမာ – မုန္ညင္း) စသျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ေကြ်းေမြးရပါမည္။

တစ္ခ်ိဳ႕ကေလးမ်ားမွာ ၀မ္းခ်ဳပ္တတ္သျဖင့္ ၀မ္းေပ်ာ့ေပ်ာ့သြားေစေသာ အသီးအရြက္မ်ား၊ အမွ်င္ဓာတ္မ်ားေသာ အသီးအရြက္မ်ား ၊ ကန္စြန္းရြက္၊ ခ်ဥ္ေပါင္ရြက္ စသည္တို႔ ပိုေကြ်းရပါမည္။

အိုမီဂါ ၃၊ ၆ ဖက္တီးအက္စစ္

တစ္ခ်ိဳ႕ သုေတသန ျပဳလုပ္ခ်က္မ်ားတြင္ အိုမီဂါ ၃ ႏွင့္ ၆တို႔ တိုက္ေကြ်းျခင္းျဖင့္ ေအာ္တစ္ဇင္ ကေလးမ်ား အတြက္ တိုးတက္မႈ ရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။ သို႔ေသာ္ အားလံုးမွ တညီတညြတ္တည္း လက္ခံထားျခင္း မရွိေသးပါ။ (အေသးစိတ္ သိလိုပါက www.omega research.com တြင္ ရွာေဖြၾကည့္ရႈႏုိင္ပါသည္။)

ဗီတာမင္ အားေဆးမ်ား

ပံုမွန္ကေလးမ်ား တိုက္ေကြ်းသကဲ့သို႔ပင္ တိုက္ေကြ်းႏိုင္ပါသည္။ ဗီတာမင္ D သည္ ေအာ္တစ္ဇင္ ကေလးမ်ား အတြက္ ေကာင္းက်ိဳးရွိသည္ဟု သုေတသန ေတြ႔ရွိခ်က္ တခ်ိဳ႕က ကာကြယ္ေဆးမ်ား ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း သင့္ေတာ္ရံုသာ တုိက္ေကြ်းသင့္ပါသည္။

ယခင္က MMR Vaccine ထိုးျခင္းျဖင့္ ေအာ္တစ္ဇင္ ျဖစ္သည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆခဲ့ေသာ္လည္း ၾသဂုတ္လ၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံ ကေလး အထူးက ဆရာ၀န္မ်ား အကယ္ဒမီမွ “ ေအာ္တစ္ဇင္ ျဖစ္ေသာ ကေလးမ်ားသည္ အျခားကေလးမ်ားကဲ့သို႔ ကာကြယ္ေဆးမ်ားကို ထိုးနုိင္၊ တိုက္ႏုိင္သည္။ ေအာ္တစ္ဇင္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ပံုမွန္ ကေလးမ်ားထက္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳး ပိုမမ်ားပါ” ဟု ထုတ္ျပန္ထားပါသည္။

ေအာ္တစ္ဇင္ကေလးမ်ားအား ေလ႕က်င့္သင္ၾကားရာတြင္ အေရးအၾကီးဆံုးခ်က္မွာ “ ကေလးမလုပ္ႏိုင္တာ၊ မလုပ္ခ်င္တာကို ဇြတ္မခိုင္းပါႏွင့္၊ မသင္ပါႏွင့္၊ လုပ္ႏိုင္တာလုပ္ခ်င္တာကို ပို၍ တတ္ေအာင္” သင္ၾကားေလ႕က်င့္ေပးရန္ျဖစ္ပါသည္။

ဗုဒၶဘာသာတရား အရ “ ေမတၱ၊ ဂရုဏာ ၊ဥေပကၡာ ၊မုဒိတာ “ ဆိုသည့္ျဗဟၼစိုရ္ တရားေလးပါး ပြားမ်ားႏိုင္ပါက စိတ္ဖိစီးမႈ မ်ား ကင္းေ၀းပါလိမ္႕မည္။

                            Reference : Parents & Prmilies of

                                                Children with disabilities,

                                                by Cvaiz R Rielder, Richard

                                                L Simpson and Denise M. Clark