19.12.18 ေန႕တြင္ ျမန္မာေအာ္တစ္ဇင္အသင္း သို႔ Japan ႏိုင္ငံ Okayama Gakugeikan High School မွ အုပ္ခ်ဴပ္သူ၂ဦး၊ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ ၁၁ဦး လာေရာက္လည္ပတ္၍ ေလ့လာျခင္း

Donate us