(2.4.2019) ေန႕ ျပည္သူ႕ရင္ျပင္ စမ္းေခ်ာင္းသာ Stage တြင္ က်င္းပေသာ World Autism Awareness Day 2019 အခမ္းအနား ။

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donate us