ေနျပည္ေတာ္ ဇမၺဴသီရိဟိုတယ္ (7.8.2019) ေန႕ တ ြင္ ျပဳလုပ္ခဲ႕ေသာ Development of Policy Recommendations For Autism (Autism Mapping Workshop) ။

   

 

 

 

Donate us