7.8.2019 (ဗုဒၶဟူးေန႔)တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဇမၺဴ သီရိ ေဟာ္တယ္ တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ Development Of Policy Recommendations For Autism (Autism Mapping Workshop)ASD ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္မူဝါဒၾကမ္းအေပၚထပ္မံအၾကံျပဳ ေဆြးေႏြးပြဲ

၁၄.၉.၁၉ (စေနေန႔) ။     မသန္စြမ္း သင္တန္းေက်ာင္း၊ အေဆာင္(2)ခန္းမ၊
က်ိဳက္ဝိုင္းဘုရားလမ္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donate us