ျမန္မာေအာ္တစ္ဇင္အသင္းတြင္ Myanmar Now သတင္းဌာန မွ ပံုမွန္ေက်ာင္းေတြမွာ သင္ၾကားေနရတဲ့ ေအာ္တစ္ဇင္ ကေလးေတြရဲ႕ အေျခအေနေတြကို ေလ့လာ

(7.1.2020) ေန႕တြင္ ျမန္မာေအာ္တစ္ဇင္အသင္းတြင္ Myanmar Now သတင္းဌာန မွ ပံုမွန္ေက်ာင္းေတြမွာ သင္ၾကားေနရတဲ့ ေအာ္တစ္ဇင္ ကေလးေတြရဲ႕ အေျခအေနေတြကို ေလ့လာတဲ့ သတင္းေဆာင္းပါး အတြက္ လာေရာက္ေတြ႔ဆံုခဲ႕ပါသည္။

 

Donate us