17.12.2018 တနလၤာေန႕ တြင္ ျမန္မာေအာ္တစ္ဇင္အသင္းရံုး ႏွင့္ ေအာ္တစ္ဇင္ Day Care Centre ကို ဒုသမၼတကေတာ္ မွ ၾကြေရာက္ေလ့လာ၍ EC မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံစကားေျပာျခင္း

Donate us