18.12.2018 ေန႕တြင္ Dr Trevor &Ms Helen Geddes တို႔၏ moveahead software workshop ကိုျမန္မာေအာ္တစ္ဇင္အသင္းမွဉီးေဆာင္စီစဉ္၍ Newlife foundation ခန္းမတြင္ျပဳလုပ္ျခင္း။

Donate us