ျမန္မာေအာ္တစ္ဇင္အသင္း ေနာက္ထပ္ (၅) ႏွစ္အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာ အလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲကို အထူးပညာေရးေက်ာင္းမ်ားမွ ေက်ာင္းအုပ္မ်ား၊ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ပါေမာကၡ ဆရာဝန္ႀကီးမ်ား၊ ျမန္မာေအာ္တစ္ဇင္အသင္းမွ အမႈေဆာင္မ်ားသည္ မသန္စြမ္းသက္ငယ္သင္တန္းေက်ာင္း ေျမညီထပ္ ခန္းမတြင္ (၁၅.၂.၂၀၂၀) ေန႔ နံနက္ (၁ဝးဝဝ)နာရီ မွ ညေန (၅းဝဝ)နာရီ အထိ ျပဳလုပ္ခဲ့ ၾကျခင္း။

ျမန္မာေအာ္တစ္ဇင္အသင္း ေနာက္ထပ္ (၅) ႏွစ္အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာ အလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲကို အထူးပညာေရးေက်ာင္းမ်ားမွ ေက်ာင္းအုပ္မ်ား၊ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ပါေမာကၡ ဆရာဝန္ႀကီးမ်ား၊
ျမန္မာေအာ္တစ္ဇင္အသင္းမွ အမႈေဆာင္မ်ားသည္ မသန္စြမ္းသက္ငယ္သင္တန္းေက်ာင္း ေျမညီထပ္ ခန္းမတြင္ (၁၅.၂.၂၀၂၀) ေန႔ နံနက္ (၁၀းဝဝ)နာရီ မွ ညေန (၅းဝဝ)နာရီ အထိ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။

Donate us