စိတ္ဖိစီးမႈအေၾကာင္းကို နားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္ႏွင့္ စိတ္ဖိစီးမႈကို စီမံခန႔္ခြဲရာတြင္ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္အသုံးျပဳနိုင္ရန္၊မိသားစုႏွင့္အျခားသူမ်ားကို ဆက္လက္မၽွေဝေပးနိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ၿပီးIFES Myanmar မွေဝမၽွထားေသာ မေသခ်ာမေရရာေသာအခ်ိန္မ်ားတြင္ ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းလို႔ရနိုင္မည့္ စိတ္ဖိစီးမႈ စီမံခန႔္ခြဲျခင္းသင္တန္းကို online မွ zoom application ျဖင့္ အခ်ိန္ (2) နာရီခန႔္ ျပန္လည္ေဝမၽွ သင္တန္းေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။သင္တန္း တႀကိမ္လၽွင္ (10)ဦး သတ္မွတ္ထားပါသည္။စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ား ေအာ္တစ္ဇင္အသင္း ႐ုံးဖုန္း (09760842104) သို႔ စာရင္းေပးနိုင္ပါသည္။သင္တန္းေပးမည့္ရက္ကို စာရင္းေပးသြင္းခ်ိန္တြင္ ျပန္လည္ အေၾကာင္းျပန္ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။