ႏိုင္ငံေတာ္က ကိုဗစ္-၁၉ ကာကြယ္ေဆးထိုးႏွံမႈလုပ္ငန္းအား အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္တင္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိရာ မသန္စြမ္းသူမ်ားသည္ ကာကြယ္ေဆးထိုးေပးရန္ ဦးတည္အုပ္စု စာရင္းတြင္ပါဝင္ပါသည္။

သို႔ျဖစ္ပါ၍ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္၊စက္တင္ဘာလႏွင့္ ေအာက္တိုဘာလမ်ားတြင္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမအပါအဝင္ တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္၊ခ႐ိုင္၊ၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ အသက္(၁၈)ႏွစ္ႏွင့္အထက္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအေနျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ
ၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္‌ေရးမႈးမ်ားထံတြင္ စာရင္းသြင္း၍ ကိုဗစ္-၁၉ ကာကြယ္ေဆးထိုးႏိုင္ေရးအတြက္ အသိေပးထားပါရန္ အေၾကာင္းၾကားအပ္ပါသည္။

၂၀၂၁ခုႏွစ္ ၊ စက္တင္ဘာလ ၊ ၁၇ ရက္