ကၽြန္ုပ္တို႔အားလုံး အတူတကြ Covid-19 ကပ္ေရာဂါေဘးမွ ျပန္လည္ကုစားၾကရာတြင္ ထားရွိသင့္သည့္ အဓိက ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္တစ္ခုမွာ မသန္စြမ္းသူမ်ား အပါအဝင္ လူသားအားလုံး၏ အရးပါမႈကို အသိအမွတ္ျပဳသည့္ လူသားအားလုံး ပါဝင္ေဆာင္ရြက္နိုင္ေသာ ကမၻာႀကီးတစ္ခုကို တည္ေဆာက္ေရးပင္ျဖစ္သည္။

Covid-19 အၾကပ္အတည္းက အခက္အခဲႏွင့္ စိန္ေခၚမႈ အသစ္မ်ားကို ဖန္တီးခဲ့သည္။သို႔ေသာ္လည္း ကမၻာ့စီးပြါးေရးကို ျပန္လည္ဦးေမာ့လာေစမည့္ စြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ားက မတူညီမႈမ်ား အားလုံးပါဝင္ၿပီး သာတူညီမၽွေသာ လုပ္ငန္းခြင္မ်ိဳးကို ျပန္လည္ဆန္းသစ္နိုင္ေစမည့္ အခြင့္အလမ္းကိုလည္း လက္ေတြ႕က်က် ေဆာင္ယူလာပါသည္။

ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ေဆာင္ရာတြင္လည္း ေအာ္တစ္ဇင္မ်ားအတြက္ မိမိတို႔၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို သိရွိနိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ပါဝင္မည့္ ကၽြန္ုပ္တို႔၏ ပညာေရးစနစ္ႏွင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈမ်ားအတြက္ ျပန္လည္ဆင္ျခင္သုံးသပ္နိုင္ရန္ အခြင့္အေရးရွိပါသည္။

အမူအက်င့္‌‌‌‌ေဟာင္းမ်ားကို စြန႔္ပစ္ရန္ အေရးႀကီးပါသည္။‌ေအာ္တစ္ဇင္မ်ား အေနႏွင့္ အမ်ားနည္းတူ ဂုဏ္သိကၡာရွိေသာအလုပ္ကို ရရိရန္အတြက္ ေကာင္းစြာဝင္ဆံ့ၿပီး လုပ္ကိုင္နိုင္ေသာ လုပ္ငန္းခြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ဖန္တီးေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။

၂၀၃၀ခုႏွစ္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတတ္မႈတြင္ မည္သူမၽွ မက်န္ရစ္ေစရန္ အမွန္တကယ္ေဆာင္ရြက္မည္ ဆိုပါက ေအာ္တစ္ဇင္မ်ား အပါအဝင္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအားလုံး၏ အခြင့္အေရးမ်ားျဖစ္သည့္ လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ စီးပြါးေရးတို႔တြင္ အျပည့္အဝပါဝင္နိုင္ေရးကို ကၽြန္ုပ္တို႔ အသိအမွတ္ ျပဳရေပမည္။

ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ ျပန္လည္ထူေထာာင္ေရး လုပ္ငန္းႏွင့္ လူသားအားလုံးအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ ကမၻာႀကီးကို တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ဆန္းသစ္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြရာတြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ား ၎တို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အားလုံးႏွင့္ ကၽြန္ုပ္တို႔ အတူလက္တြဲ လုပ္‌ေဆာင္ၾကပါစို႔။