ႏွစ္စဥ္ဧၿပီလ(၂)ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္ေသာ ကမၻ့ာေအာ္တစ္ဇင္ အထိမ္းအမွတ္ေန႔ (World Autism Awareness Day)ကို ျမန္မာေအာ္တစ္ဇင္ အသင္းက ဦးေဆာင္ၿပီး က်င္းပေလ့ရွိေသာ္လည္း ၂၀၂ဝခုႏွစ္တြင္ ကမၻာတစ္ဝွမ္ျဖစ္ပြားသည့္ ကပ္ေရာဂါေၾကာင့္ မက်င္းပနိုင္ခဲ့ပါ။ယခုအခါ ျမန္မာနိုင္ငံတဝွမ္းတြင္ လတ္တေလာ ရင္ဆိုင္ၾကဳံေတြ႕ေနရေသာ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ၂၀၂၁ခုႏွစ္အတြက္ ကမၻာ့ေအာ္တစ္ဇင္ အထိမ္းအမွတ္ေန႔ကိုလည္း က်င္းပနိုင္မည္ မဟုတ္ပါ ။

ထို႔သို႔ျပင္ပတြင္ လူအမ်ားႏွင့္ စု႐ုံးၿပီး မက်င္းပနိုင္ေသာ္လည္း ေအာ္တစ္ဇင္ႏွင္ သက္ဆိုင္သူအားလုံးအေနႏွင့္ မိမိတို႔၏ ေနအိမ္၊ ေက်ာင္းႏွင္ ႐ုံးခန္းမ်ားတြင္ အျပာေရာင္မီးမ်ား ထြန္းညႇိျခင္းျဖင့္ ၂၀၂၁ခုႏွစ္ ကမၻာ့ေအာ္တစ္ဇင္ အထိမ္းအမွတ္ေန႔ကို ႀကိဳဆိုနိုင္ၾကပါသည္။

သို႔ျဖစ္ပါ၍ လာမည့္ ၂၀၂၁ခုႏွစ္ ဧၿပိလ(၂)ရက္ေန႔မွ စတင္ၿပီး မိမိတို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အေဆာက္အဦးမ်ားတြင္ အျပာေရာင္ မီးမ်ားကို တစ္လလုံးေသာ္လည္းေကာင္း ထြန္းညႇိျခင္း၊ ရက္သတၱပတ္ တစ္ပါတ္လုံးေသာ္လည္းေကာင္း၊ (၂)ရက္ေန႔တြင္ေသာ္လည္းေကာင္း ထြန္းညႇိျခင္း၊ ထိုသို႔ထြန္းညႇိထားသည္ကို လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ျဖန႔္ေဝေပးၿပီး ေအာ္တစ္ဇင္အေၾကာင္း အမ်ားသိရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္အတြက္ ကမၻာ့ေအာ္တစ္ဇင္ အထိမ္းအမွတ္ေန႔ကို ပါဝင္ဆင္ႏႊဲၾကပါရန္ ျမန္မာေအာ္တစ္ဇင္ အသင္းအေနႏွင့္ တိုက္တြန္းႏွိူးေဆာ္အပ္ပါသည္။