ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ့ၿဖိဳးေရး ပါတီ(USDP)၏ ၁၁-၁၁-၂၀၂၀ ႏွင့္ ၁၂-၁၁-၂၀၂၀ ရက္စြဲတို႔ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေသာ သတင္းလႊာပါ မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျမန္မာနိုင္ငံမသန္စြမ္းသူမ်ား အသင္းခ်ဳပ္၏ သ‌ေဘာထားေၾကျငာခ်က္ထုတ္ျပန္ျခင္း
နိုဝင္ဘာလ(၁၄)ရက္၊၂၀၂၀ ရန္ကုန္