ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ Covid 19 ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေအာ္တစ္ဇင္ အပါအဝင္ မသန္စြမ္းသူမ်ားကို ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးနိုင္ရန္ Covid 19 ပူးေပါင္းေကာ္မတီကို ျမန္မာေအာ္တစ္ဇင္အသင္း အပါအဝင္ မသန္စြမ္းအသင္း (၃၁)သင္းႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။

သို႔ျဖစ္ပါ၍ ေအာ္တစ္ဇင္ အပါအဝင္ ဥာဏ္ရည္မသန္စြမ္းသူမ်ား Covid 19 ျဖစ္ပြားျခင္း၊ Facility Quarantine ႏွင့္ Home Quarantine လုပ္ရမည့္ အေျခအေနမ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့ပါက Covid 19 ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ ေအာက္ေဖၚျပပါ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားကို ဆက္သြယ္ေပးပါက ေကာ္မတီက လူမႈဝန္ထမ္း ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ကူညီပံ့ပိုးေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ား

ဦးေဇာ္လင္းထြန္း (ဥကၠဌ) ၀၉ ၂၅၂၆၄၃၄၂၀
ဦးရဲဝင္း (တြဲဘက္အတြင္းေရးမႉး ၀၉ ၇၉၂၆၇၈၆၂၅