၂၀၂၀ခုႏွစ္ေအာက္တိုဘာ(၂)ရက္ေန႕နံနက္(၁၀း၀၀)နာရီတြင္အြန္လိုင္းမွတဆင့္ျပဳလုပ္သည့္ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ႏွင့္မသန္စြမ္းသူမ်ားေရးရာ အရပ္ဖက္အစည္းအေ၀းတြင္ေအာ္တစ္ဇင္အပါအ၀င္ ဥာဏ္ရည္မသန္စြမ္းသူမ်ားမဲေပးႏိုင္ေရးအတြက္ေအာက္ပါအခ်က္အလက္ကိုသိရွိခဲ႕ရပါသည္။

၁။ ေအာ္တစ္ဇင္အပါအ၀င္ဥာဏ္ရည္မသန္စြမ္းသူမ်ား မဲရံုသို႕သြားေရာက္မဲေပးရာတြင္အခက္အခဲရွိပါက မိသားစု၀င္(ဖခင္/မိခင္/ေမာင္ႏွမစသည့္)တစ္ဦးဦးႏွင့္အတူသူ၏ဆႏၵအတိုင္းမဲေပးခြင့္ရွိပါသည္။

၂။ မဲရံုသုိ႕ ကုိယ္တိုင္သြားေရာက္ မဲေပးရန္ အဆင္မေျပသည့္ ေအာ္တစ္ဇင္အပါအ၀င္ ဥာဏ္ရည္မသန္စြမ္းသူမ်ားသည္ ႀကိဳတင္မဲ ေပးခြင့္ရွိေသာေၾကာင့္ သက္ဆိုင္ရာ ရပ္ကြက္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ထံ ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ တာ၀န္ရွိသူ မ်ားက ဆက္လက္စီစဥ္ေပးပါလိမ့္မည္။

၃။ မဲစာရင္းတြင္ မပါ၀င္ပါက ေအာက္တိုဘာ (၁၀) ရက္ေန႕ ေနာက္ဆံုးထားၿပီး သက္ဆိုင္ရာ ရပ္ကြက္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ထံပံုစံ(၃)ျဖင့္ျပန္လည္ေလွ်ာက္ထားရန္လိုအပ္ပါသည္။