ကမာၻႏွင့္အဝွမ္း ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေသာ အသက္ရွဴလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာေရာဂါ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း ကူးစက္ပ်ံ႕ပြားလ်က္ရွိရာ ယခုအခ်ိန္တြင္ ေအာ္တစ္ဇင္ အသိုင္းအဝိုင္း အတြင္းတြင္ လည္း စတင္ပ်ံ႕ႏွံ႕လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရပါသည္။ (၁) ေအာ္တစ္ဇင္မ်ားသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ မိမိအိမ္တြင္း တစ္ဦးတည္း သီးသန္႕ေနတတ္ေသာ သဘာဝ ရွိေသာ  ေၾကာင့္ ၎တို႕အတြက္ ေရာဂါပိုး ကူးစက္ႏိုင္ေခ်သည္ မိသားစုဝင္မ်ားထံမွသာ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

ေအာ္တစ္ဇင္ တစ္ဦးဦးကို သီးသန္႕ထားျပီး ေစာင့္ၾကည့္ခံရျခင္း (Quarantine) သို႕မဟုတ္ COVID-19 လူနာအျဖစ္ ေဆးကုသမႈ ခံယူရမည္ ဆိုပါက ေျပာင္းလဲသြားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္၊ ဆက္ဆံရသည့္ လူပုဂၢိဳလ္၊ အသံုးအေဆာင္ ပစၥည္း၊ အစားအစာ အေရာင္အနံ႕ အရသာ စသည္ျဖင့္ အခက္အခဲေပါင္း ေျမာက္မ်ားစြာ ေပၚေပါက္ႏိုင္ပါသည္။ သို႕ျဖစ္ပါ၍ ေအာ္တစ္ဇင္ ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ မိသားစုဝင္မ်ား အေနႏွင့္ အစိုးရက ထုတ္ျပန္ထားသည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအား မျဖစ္မေန တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ လိုက္နာက်င့္သံုးေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံလိုပါသည္။

(၂) ေအာ္တစ္ဇင္ဆိုင္ရာ နားလည္တတ္ကၽြမ္းသည့္ ပညာရွင္မ်ား၊ မိဘမ်ား၊ ကိုယ္တိုင္မိဘျဖစ္ျပီး ဆရာဝန္ ျဖစ္သူမ်ား အေနႏွင့္လည္း မိမိႏွင့္ နီးစပ္ရာ COVID-19 ကို ကုသေပးသူ ဆရာဝန္မ်ား၊ သူနာျပဳမ်ားအား ျဖစ္ႏိုင္သည့္ နည္းလမ္း မ်ား အသံုးျပဳ၍ ေအာ္တစ္ဇင္မ်ား၏ အျပဳအမူႏွင့္ ျဖစ္တတ္သည့္ သဘာဝမ်ားအား အတတ္ႏိုင္ဆံုး ရွင္းလင္းေျပာျပ  ေပးၾကပါရန္ တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။

(၃) ယခုအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံ မသန္စြမ္းသူမ်ား အသင္းခ်ဳပ္ႏွင့္ လူမႈဝန္ထမ္း ဦးစီးဌာနတို႕က မသန္စြမ္းသူမ်ားအား အကူ အညီ ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။ ျမန္မာေအာ္တစ္ဇင္ အသင္းအေနႏွင့္လည္း ေအာ္တစ္ဇင္မ်ား အား အကူအညီ ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ ၎တို႕ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။ အကယ္၍ ေအာ္တစ္ဇင္ တစ္ဦးဦးသည္ COVID-19 ေၾကာင့္ သီးသန္႕ထားျပီး ေစာင့္ၾကည့္ခံရျခင္း (Quarantine) သို႕မဟုတ္ COVID-19 လူနာ အျဖစ္ ေဆးကုသမႈ ခံယူရမည္ ဆိုပါက ပူးတြဲပါ ပံုစံကို ျဖည့္စြက္ျပီး ပံုစံတြင္ ေဖၚျပထားသည့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား သို႕ မဟုတ္ ဦးေနထြန္း (အတြင္းေရးမႈး၊ ျမန္မာေအာ္တစ္ဇင္အသင္း) (ဖုန္း-၀၉၄၂၀၀၁၂၂၀၃) ထံ အေၾကာင္းၾကားႏိုင္ပါ သည္။ ၎တို႕မွတဆင့္ ေအာ္တစ္ဇင္ဆိုင္ရာ နားလည္တတ္ကၽြမ္းသည့္ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ဆက္လက္ခ်ိတ္ဆက္ေပးျပီး ေအာ္တစ္ဇင္မ်ားႏွင့္ သင့္ေတာ္မည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရရွိရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။


ျမန္မာေအာ္တစ္ဇင္အသင္းး

Form ပုံစံသိရှိရန် ဖော်ပြပါ PDF file ကို Download ရယူပါ။

pdf-02