ျမန္မာေအာ္တစ္ဇင္ အသင္းသည္ ေအာ္တစ္ဇင္မ်ားအေပၚ အမ်ားျပည္သူက နားလည္သိရွိရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွစ၍ ကမၻာ့ေအာ္တစ္ဇင္ အထိမ္းအမွတ္ေန႔ အခမ္းအနားမ်ားအား ႏွစ္စဥ္က်င္းပခဲ့ေသာ္လည္း လတ္တေလာ ကမၻာႏွင့္အဝွမ္း ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေသာ အသက္ရႉလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ေရာဂါ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ နိုင္ငံေတာ္ သမၼတ႐ုံးက ဧၿပီလကုန္အထိ လူစုလူေဝးျဖင့္ အခမ္းအနားမ်ားအား မျပဳလုပ္ၾကရန္

ပန္ၾကားထားရာ ျမန္မာနိုင္ငံရွိ ေအာ္တစ္ဇင္ အသိုင္းအဝိုင္းအေပၚ မလိုလားအပ္သည့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားက်ေရာက္မည္ကို ေရွာင္ရွားရန္အတြက္ ၂၀၂၀ ဧၿပီ (၂)ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ မင္းဓမၼလမ္းရွိ MCC ခန္းမတြင္ က်င္းပရန္ရွီသည့္ ကမၻာ့ေအာ္တစ္ဇင္ အထိမ္းအမွတ္ေန႔ အခမ္းအနား (World Autism Awareness Day 2020) ကို ဖ်က္သိမ္းရန္ ဆုံးျဖတ္လိုက္သည္။
ထိုသို႔ လူစုလူေဝးျဖင့္ ျပဳလုပ္မည့္ အခမ္းအနားကို ဖ်က္သိမ္းလိုက္သည့္ အေလ်ာက္ ေအာ္တစ္ဇင္မ်ား တက္ေရာက္လ်က္ရွိေသာ အထူးပညာေရးေက်ာင္းမ်ားက မိမိတို႔ ေက်ာင္းမ်ားအလိုက္ အထိမ္းအမွတ္ေန႔အား က်င္းပလိုပါက က်န္းမာေရး အသိျဖင့္ က်င္းပၾကပါရန္ ႏွိုးေဆာ္အပ္ပါသည္။
ေအာ္တစ္ဇင္ကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ အေရာင္မွာ အျပာေရာင္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ အထူးပညာေရး ေက်ာင္းမ်ားအေနႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေအာ္တစ္ဇင္ႏွင့္ စပ္ဆိုင္သည့္ မိသားစုမ်ား အေနႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အမ်ားျပည္သူ တစ္ဉီးခ်င္း အေနႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ဧၿပီ (၂)ရက္ေန႔ သို႔မဟုတ္ ဧၿပီတစ္လလုံးတြင္ မိမိတို႔ ေနအိမ္ႏွင့္ အေဆာက္အဉီးမ်ားတြင္ အျပာေရာင္မီးမ်ား ထြန္းညႇိျခင္းျဖင့္ ေအာ္တစ္ဇင္မ်ားအေပၚ နားလည္စာနာမႈကို ျပသနိုင္ပါေၾကာင္း အသိေပး ႏွိုးေဆာ္အပ္ပါသည္။

အမႈေဆာင္အဖြဲ႕
ျမန္မာေအာ္တစ္ဇင္အသင္း