၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ကမၻာ့ေအာ္တစ္ဇင္ အထိမ္းအမွတ္ေန႔အတြက္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္၏ သဝဏ္လႊာ

ကၽြန္ုပ္တို႔အားလုံး အတူတကြ Covid-19 ကပ္ေရာဂါေဘးမွ ျပန္လည္ကုစားၾကရာတြင္ ထားရွိသင့္သည့္ အဓိက ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္တစ္ခုမွာ မသန္စြမ္းသူမ်ား အပါအဝင္ လူသားအားလုံး၏ အရးပါမႈကို အသိအမွတ္ျပဳသည့္ လူသားအားလုံး ပါဝင္ေဆာင္ရြက္နိုင္ေသာ ကမၻာႀကီးတစ္ခုကို တည္ေဆာက္ေရးပင္ျဖစ္သည္။

Read more….

၂၀၂၁ခုႏွစ္ ကမၻ့ာေအာ္တစ္ဇင္ အထိမ္းအမွတ္ေန႔အတြက္ အသိေပး တိုက္တြန္းျခင္း

ႏွစ္စဥ္ဧၿပီလ(၂)ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္ေသာ ကမၻ့ာေအာ္တစ္ဇင္ အထိမ္းအမွတ္ေန႔ (World Autism Awareness Day)ကို ျမန္မာေအာ္တစ္ဇင္ အသင္းက ဦးေဆာင္ၿပီး က်င္းပေလ့ရွိေသာ္လည္း ၂၀၂ဝခုႏွစ္တြင္ ကမၻာတစ္ဝွမ္ျဖစ္ပြားသည့္ ကပ္ေရာဂါေၾကာင့္ မက်င္းပနိုင္ခဲ့ပါ။ယခုအခါ ျမန္မာနိုင္ငံတဝွမ္းတြင္ လတ္တေလာ ရင္ဆိုင္ၾကဳံေတြ႕ေနရေသာ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ၂၀၂၁ခုႏွစ္အတြက္ ကမၻာ့ေအာ္တစ္ဇင္ အထိမ္းအမွတ္ေန႔ကိုလည္း က်င္းပနိုင္မည္ မဟုတ္ပါ ။

ထို႔သို႔ျပင္ပတြင္ လူအမ်ားႏွင့္ စု႐ုံးၿပီး မက်င္းပနိုင္ေသာ္လည္း ေအာ္တစ္ဇင္ႏွင္ သက္ဆိုင္သူအားလုံးအေနႏွင့္ မိမိတို႔၏ ေနအိမ္၊ ေက်ာင္းႏွင္ ႐ုံးခန္းမ်ားတြင္ အျပာေရာင္မီးမ်ား ထြန္းညႇိျခင္းျဖင့္ ၂၀၂၁ခုႏွစ္ ကမၻာ့ေအာ္တစ္ဇင္ အထိမ္းအမွတ္ေန႔ကို ႀကိဳဆိုနိုင္ၾကပါသည္။

သို႔ျဖစ္ပါ၍ လာမည့္ ၂၀၂၁ခုႏွစ္ ဧၿပိလ(၂)ရက္ေန႔မွ စတင္ၿပီး မိမိတို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အေဆာက္အဦးမ်ားတြင္ အျပာေရာင္ မီးမ်ားကို တစ္လလုံးေသာ္လည္းေကာင္း ထြန္းညႇိျခင္း၊ ရက္သတၱပတ္ တစ္ပါတ္လုံးေသာ္လည္းေကာင္း၊ (၂)ရက္ေန႔တြင္ေသာ္လည္းေကာင္း ထြန္းညႇိျခင္း၊ ထိုသို႔ထြန္းညႇိထားသည္ကို လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ျဖန႔္ေဝေပးၿပီး ေအာ္တစ္ဇင္အေၾကာင္း အမ်ားသိရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္အတြက္ ကမၻာ့ေအာ္တစ္ဇင္ အထိမ္းအမွတ္ေန႔ကို ပါဝင္ဆင္ႏႊဲၾကပါရန္ ျမန္မာေအာ္တစ္ဇင္ အသင္းအေနႏွင့္ တိုက္တြန္းႏွိူးေဆာ္အပ္ပါသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံမသန္စြမ္းသူမ်ား အသင္းခ်ဳပ္၏ သေဘာထားေၾကျငာခ်က္ထုတ္ျပန္ျခင္းကို ျမန္မာေအာ္တစ္ဇင္အသင္းမွပူးေပါင္းပါဝင္ျခင္း

ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ့ၿဖိဳးေရး ပါတီ(USDP)၏ ၁၁-၁၁-၂၀၂၀ ႏွင့္ ၁၂-၁၁-၂၀၂၀ ရက္စြဲတို႔ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေသာ သတင္းလႊာပါ မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျမန္မာနိုင္ငံမသန္စြမ္းသူမ်ား အသင္းခ်ဳပ္၏ သ‌ေဘာထားေၾကျငာခ်က္ထုတ္ျပန္ျခင္း
နိုဝင္ဘာလ(၁၄)ရက္၊၂၀၂၀ ရန္ကုန္

Read more….

Save the Children မွ ဦးေဆာင္လႈပ္ရွားလၽွက္ရွိေသာ မသန္စြမ္းကေလးသူငယ္မ်ား ပညာသင္ယူခြင့္ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ ျမန္မာေအာ္တစ္ဇင္ အသင္းမွ အလုပ္အမႈေဆာင္ ႏွစ္ဦး ပူးေပါင္းပါဝင္လုပ္ေဆာင္

Save the Children မွ ဦးေဆာင္လႈပ္ရွားလၽွက္ရွိေသာ မသန္စြမ္းကေလးသူငယ္မ်ား ပညာသင္ယူခြင့္ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ အေရးဆိုတင္ျပေသာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕တြင္ ျမန္မာေအာ္တစ္ဇင္ အသင္းမွ အလုပ္အမႈေဆာင္ ႏွစ္ဦး ပူးေပါင္းပါဝင္လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိပါသည္။

Read more….

ေအာ္တစ္ဇင္မ်ား Covid 19 ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အခက္အခဲမ်ားအတြက္ အကူအညီ ေတာင္းခံနိုင္ပါသည္

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ Covid 19 ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေအာ္တစ္ဇင္ အပါအဝင္ မသန္စြမ္းသူမ်ားကို ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးနိုင္ရန္ Covid 19 ပူးေပါင္းေကာ္မတီကို ျမန္မာေအာ္တစ္ဇင္အသင္း အပါအဝင္ မသန္စြမ္းအသင္း (၃၁)သင္းႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။

Read more….

၂၀၂၀ ခုႏွစ္ နိုဝင္ဘာ (၈) ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မသန္စြမ္း အပါအဝင္ (၁၈) ႏွစ္ျပည့္ၿပီးသူမ်ား မဲေပးရန္ အစီအစဥ္

၂၀၂၀ခုႏွစ္ႏို၀င္ဘာလ(၈)ရက္ေန႕တြင္က်င္းပမည့္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေအာ္တစ္ဇင္အပါအ၀င္ဥာဏ္ရည္မသန္စြမ္းသူမ်ား အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာမဲေပးႏိုင္ေရးအတြက္အသိေပးျခင္း

၂၀၂၀ခုႏွစ္ေအာက္တိုဘာ(၂)ရက္ေန႕နံနက္(၁၀း၀၀)နာရီတြင္အြန္လိုင္းမွတဆင့္ျပဳလုပ္သည့္ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ႏွင့္မသန္စြမ္းသူမ်ားေရးရာ အရပ္ဖက္အစည္းအေ၀းတြင္ေအာ္တစ္ဇင္အပါအ၀င္ ဥာဏ္ရည္မသန္စြမ္းသူမ်ားမဲေပးႏိုင္ေရးအတြက္ေအာက္ပါအခ်က္အလက္ကိုသိရွိခဲ႕ရပါသည္။

၁။ ေအာ္တစ္ဇင္အပါအ၀င္ဥာဏ္ရည္မသန္စြမ္းသူမ်ား မဲရံုသို႕သြားေရာက္မဲေပးရာတြင္အခက္အခဲရွိပါက မိသားစု၀င္(ဖခင္/မိခင္/ေမာင္ႏွမစသည့္)တစ္ဦးဦးႏွင့္အတူသူ၏ဆႏၵအတိုင္းမဲေပးခြင့္ရွိပါသည္။

Read more….

Covid 19 ကာလအတြင္း Covid 19 ေရာဂါႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဉာဏ္ရည္မသန္စြမ္း (ေအာ္တစ္ဇင္ရွိေနသူမ်ား) အက်ဳံးဝင္ခဲ့ပါက ဆက္သြယ္ အသုံးျပဳရန္ ပုံစံမ်ာ:

ကမာၻႏွင့္အဝွမ္း ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေသာ အသက္ရွဴလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာေရာဂါ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း ကူးစက္ပ်ံ႕ပြားလ်က္ရွိရာ ယခုအခ်ိန္တြင္ ေအာ္တစ္ဇင္ အသိုင္းအဝိုင္း အတြင္းတြင္ လည္း စတင္ပ်ံ႕ႏွံ႕လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရပါသည္။ (၁) ေအာ္တစ္ဇင္မ်ားသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ မိမိအိမ္တြင္း တစ္ဦးတည္း သီးသန္႕ေနတတ္ေသာ သဘာဝ ရွိေသာ  ေၾကာင့္ ၎တို႕အတြက္ ေရာဂါပိုး ကူးစက္ႏိုင္ေခ်သည္ မိသားစုဝင္မ်ားထံမွသာ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

Read more….

၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ကမၻာ့ေအာ္တစ္ဇင္ အထိမ္းအမွတ္ေန႔ အခမ္းအနားကို ဖ်က္သိမ္းျခင္း

ျမန္မာေအာ္တစ္ဇင္ အသင္းသည္ ေအာ္တစ္ဇင္မ်ားအေပၚ အမ်ားျပည္သူက နားလည္သိရွိရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွစ၍ ကမၻာ့ေအာ္တစ္ဇင္ အထိမ္းအမွတ္ေန႔ အခမ္းအနားမ်ားအား ႏွစ္စဥ္က်င္းပခဲ့ေသာ္လည္း လတ္တေလာ ကမၻာႏွင့္အဝွမ္း ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေသာ အသက္ရႉလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ေရာဂါ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ နိုင္ငံေတာ္ သမၼတ႐ုံးက ဧၿပီလကုန္အထိ လူစုလူေဝးျဖင့္ အခမ္းအနားမ်ားအား မျပဳလုပ္ၾကရန္

Read more….

The Light (အလင္းေရာင္) Day Car Centre ေၾကျငာခ်က္

၁။WHO မွ COVID-19 သည္ ကမၻာ့ကပ္ေရာဂါျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကျငာခ်က္အေပၚ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ အဆိုပါေရာဂါသည္ လူစုလူေဝးမ်ားမွ တဆင့္လ်င္ျမန္စြာ ကူးစက္နိုင္ပါသျဖင့္ လူစုလူေဝးျဖင့္က်င္းပရမည့္ အစည္းအေဝး ၊
ပြဲလမ္းသဘင္မ်ားအား ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ၊ မတ္လ(၁၃) ရက္ေန႔မွ ဧၿပီလ (၃၀) ရက္ေန႔အထိ ရပ္ဆိုင္းထားၿပီး မျပဳလုပ္ၾကရန္ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ နိုင္ငံေတာ္ သမၼတ႐ုံးမွ ၁၃/၃/၂၀၂၀ ရက္စြဲပါ စာအမွတ္
၇၀ (၂၃) /၁/သမၼတ႐ုံး ၊ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ၊ အေျခခံဦးစီးဌာနမွ ၁၆/၃/၂၀၂၀ ရက္စြဲပါ စာအမွတ္ ဌာနခြဲ(၁၅-က)/၇၄၈၃/COVID-19(၀၃၄/၂၀၂၀) ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ထားေၾကာင္း သိရွိရသည္။

Read more….

Donate us